Postanowienia ogólne

 

 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z portalu wKrakowie.pl (www.wKrakowie.pl), prowadzonego przez Roberta Borzym i Bartłomieja Dyląg - przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), działających jako firma Friscom s.c. Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21, NIP: 675-12-14-940, REGON: 357043004, zwanych dalej Friscom.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z portalu wKrakowie.pl zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Definicje

 

 1. wKrakowie.pl – portal internetowy prowadzony przez Friscom, dostępny pod adresem www.wkrakowie.pl, w którym zamieszczane są treści o charakterze lokalnym, a także umożliwiający umieszczanie i przeszukiwanie ogłoszeń, zwany dalej Portalem.
 2. Ogłoszenie – czasowo udostępnione Ogłoszeniodawcy miejsce w Portalu, umożliwiające prezentację przez niego danych teleadresowych, informacji o przedmiocie działalności Ogłoszeniodawcy oraz informacji o promocjach. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, obelżywe, innych treści zakazanych przez prawo oraz noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a także takich, które mogłyby działać na szkodę Friscom. Ogłoszenie dotyczyć może tylko Ogłoszeniodawców, których siedziba, biuro i/lub obszar działania położone są w Krakowie lub aglomeracji krakowskiej, albo też treść ogłoszenia lub strona www, do której kieruje odnośnik z ogłoszenia, związana jest merytorycznie z Krakowem lub aglomeracją krakowską.
 3. Ogłoszenie podstawowe (bezpłatne) – ogłoszenie w formie wyłącznie tekstowej, które może zawierać nazwę Ogłoszeniodawcy, dane teleadresowe, adresy e-mail, odnośniki do stron www Ogłoszeniodawcy, tagi, branże, umiejscowienie na mapie, logotyp oraz krótki opis, które Ogłoszeniodawca może zamieścić samodzielnie poprzez wypełnienie formularza w trakcie procedury dodawania ogłoszenia.
 4. Ogłoszenie standard (płatne) – ogłoszenie zawierające wszystkie elementy ogłoszenia podstawowego oraz dodatkowo możliwość dodania rozszerzonego opisu działalności Ogłoszeniodawcy, umieszczenia zdjęć, grafik, logotypów.
 5. Ogłoszenie wyróżnione (płatne) – ogłoszenie standard, wyróżnione na liście firm lub pod listą kategorii.
 6. Ogłoszenie w dziale „Okazje wKrakowie” (płatne) – ogłoszenie zawierające: formę okazji, tytuł, treść oferty, czas trwania okazji, zdjęcie główne i galerię zdjęć (do 24 fotografii), lokalizację na mapie. Ogłoszenie w dziale „Okazje wKrakowie” może zawierać nazwę Ogłoszeniodawcy, dane teleadresowe oraz logotyp. Ogłoszeniodawca może samodzielnie zamieścić ogłoszenie w dziale „Okazje wKrakowie” , poprzez wypełnienie formularza. (podlinkowane do http://www.wkrakowie.pl/dodaj-promocje)
 7. Cennik – ustalane przez Friscom opłaty za umieszczanie ogłoszeń płatnych i reklam.
 8. Użytkownik – dowolna osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Portalu.
 9. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, pełnoletnia (ukończony 18 rok życia) i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamieściła ogłoszenie bezpłatne lub zamówiła usługę publikacji ogłoszenia lub reklamy w Portalu.
 10. Regulamin – niniejszy dokument sporządzony przez Friscom, określający zasady korzystania z Portalu.

Ogólne zasady

 1. Informacje zamieszczone w portalu należy traktować jako wyraz starań w przekazaniu czytelnikowi najlepszej i obiektywnej wiedzy. Portal dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne, dokładne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować nieomylności i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek decyzji podjętych na podstawie lektury wszelkich treści zamieszczonych w Portalu.
 2. Wszelkie treści znajdujące się w Portalu przeznaczone są tylko i wyłącznie dla celów informacyjnych. Treści te nie mogą być wykorzystywane w zastępstwie informacji dostępnych bezpośrednio u Ogłoszeniodawców, ani nie mogą służyć jako wyłączna podstawa do podejmowania decyzji. Informacje zawarte w portalu nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Friscom dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność i prawdziwość informacji zawartych w Portalu, nie może tego jednak zagwarantować. Dlatego też Friscom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji, znajdujących się w Portalu. Portal oraz materiały w nim zawarte udostępnione są na zasadzie "takie jakie są", bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej czy dorozumianej.
 4. Portal może zawierać w treści odnośniki do innych stron internetowych. Friscom nie składa żadnego oświadczenia ani nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności, kompletności czy też prawdziwości informacji zawartych w takim odnośniku, lub innych stronach internetowych połączonych z Portalem, dlatego też przeglądanie ich odbywa się na własne ryzyko Użytkownika Portalu.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Friscom wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, incydentalne lub specjalne wynikające z dostępu Użytkownika do Portalu lub jego wykorzystania, lub z tym związane w jakikolwiek sposób, w tym także za wszelkie straty lub szkody w sprzęcie komputerowym Użytkownika, spowodowane awarią lub zawirusowaniem oprogramowania.
 2. Treść zamieszczanych w Portalu ogłoszeń i reklam nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce i nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 3. Friscom nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ogłoszeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanego ogłoszenia/ogłoszeń lub innych usterek technicznych, w szczególności awarii łączy telekomunikacyjnych.
 4. Friscom zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Portalu, spowodowanych pracami nad uaktualnieniem, konserwacją oraz zmianami w oprogramowaniu Portalu oraz podobnymi działaniami.
 5. Korzystanie z dostępnych w Portalu usług oraz publikowanych danych w celach innych niż określone w Regulaminie, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Friscom nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 6. Friscom nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność ogłoszeń i reklam zamieszczanych w Portalu przez Ogłoszeniodawców, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Ogłoszeniodawców danych nieprawdziwych lub niepełnych. Za treść publikowanych ogłoszeń i reklam odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca. Ogłoszeniodawca odpowiada za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do zamieszczonych materiałów, w tym zdjęć/wizualizacji, innych materiałów graficznych, znaków towarowych, nazw i sloganów wykorzystywanych w ogłoszeniach i reklamach.
 7. Jeżeli Ogłoszeniodawca naruszy w jakikolwiek sposób Regulamin, Friscom zastrzega sobie prawo odmowy publikacji jego ogłoszenia/reklamy, lub usunięcia ogłoszenia/reklamy z Portalu, bez powiadomienia o tym fakcie Ogłoszeniodawcy.
 8. Friscom nie ponosi odpowiedzialności za przebieg kontaktów między Ogłoszeniodawcami i Użytkownikami, będących wynikiem publikacji w Portalu ogłoszenia/reklamy oraz wymiany zapytań lub informacji dokonywanych za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Za wprowadzone przez Ogłoszeniodawcę lub udostępnione przez Friscom hasło i login odpowiada Ogłoszeniodawca. Friscom nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego działania osób trzecich, wykorzystujących to hasło i/lub login.
 10. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Friscom w związku z treścią zamieszczonego ogłoszenia lub reklamy.
 11. Ogłoszeniodawca umieszczający ogłoszenie może podać w jego treści swoje dane osobowe, co jednak czyni na własne ryzyko i odpowiedzialność. Do zamieszczenia ogłoszenia podstawowego wystarczające jest podanie nazwy firmy, adresu siedziby, adresu e-mail, krótkiego opisu działalności, tagów i branż.
 12. Dane osobowe niezbędne w procesie dodawania ogłoszenia, które zostały przekazane Friscom, będą wykorzystywane przez Friscom tylko w celach związanych ze świadczoną usługą, co będzie się odbywało zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. Ogłoszeniodawca ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.
 14. Ogłoszeniodawca przekazując dane osobowe wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Friscom czynności w ramach świadczonej przez Friscom usługi publikacji ogłoszenia.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez portal wKrakowie.pl powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Friscom s.c., z siedzibą ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@friscom.com.pl, z wyraźnym wskazaniem, że pismo stanowi reklamację.
 16. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną o sposobie jej załatwienia lub o przyczynach odmowy jej uwzględnienia.

Zasady funkcjonowania działu ogłoszeniowego Portalu

 1. Friscom udostępnia Ogłoszeniodawcom możliwość bezpłatnego i płatnego zamieszczania w Portalu ogłoszeń dotyczących przedmiotu swojej działalności. Ogłoszenia zamieszczane są na zasadach określonych w Regulaminie, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w Portalu.
 2. Friscom udostępnia Ogłoszeniodawcom możliwość płatnego, czasowego zamieszczania przez nich w Portalu ogłoszeń dotyczących oferty oraz przedmiotu działalności Ogłoszeniodawcy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub/i w pisemnym zamówieniu usługi publikacji ogłoszenia w Portalu.
 1. Zasady dotyczące ogłoszeń podstawowych (bezpłatnych)

  1. Ogłoszeniodawca zamieszcza ogłoszenie podstawowe (bezpłatne) poprzez wpisanie danych w znajdującym się w Portalu formularzu, zawierającym następujące pola:
   1. login (adres e-mail)
   2. hasło
   3. nazwa firmy
   4. ulica, nr lokalu
   5. kod pocztowy
   6. miejscowość
   7. dzielnica/gmina
   8. telefony – opcjonalnie
   9. fax – opcjonalnie
   10. adresy e-mail
   11. adresy stron www – opcjonalnie
   12. krótki opis
   13. tagi
   14. branże
   15. pole „Pokaż na mapie” – opcjonalnie
   16. logo – opcjonalnie
   17. pole akceptacji warunków Regulaminu
  2. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia bezpłatnego dotyczącego unikalnej firmy/strony www Ogłoszeniodawcy. Ta sama unikalna firma/strona www nie może być przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeń bezpłatnych.
  3. Każde ogłoszenie umieszczane w portalu podlega następującemu procesowi dodawania:
   1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
   2. Potwierdzenie dodania ogłoszenia. W przypadku braku potwierdzenia dodania ogłoszenia, Ogłoszenie zostanie automatycznie usunięte z Portalu po upływie 30 dni od dnia wysłania formularza.
  4. Każde ogłoszenie po wprowadzeniu do bazy danych Portalu podlega procesowi akceptacji przez Portal. Akceptacja polega na sprawdzeniu, czy ogłoszenie nie narusza zasad Regulaminu i nie zawiera błędów formalnych. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, zamieszczone ogłoszenie zostanie usunięte z bazy Portalu bez powiadomienia Ogłoszeniodawcy.
  5. Do momentu akceptacji przez Portal, ogłoszenie nie będzie wyświetlane w Portalu, pomimo że znajduje się w bazie ogłoszeń. Ogłoszeniodawca akceptuje prawo Portalu do zredagowania treści ogłoszenia zgodnie ze standardami redakcyjnymi oraz zrzeka się wnoszenia roszczeń z tytułu ewentualnych błędów lub pominięć w umieszczonym wpisie.
  6. Ogłoszenie wyświetlane będzie od momentu akceptacji ogłoszenia przez Portal i jego aktywacji, do momentu, gdy Ogłoszeniodawca zdecyduje o usunięciu ogłoszenia lub do momentu stwierdzenia faktu, że podany w ogłoszeniu odnośnik do strony www Ogłoszeniodawcy jest nieaktywny lub kieruje na stronę inną niż strona Ogłoszeniodawcy, albo że dane publikowane przez Ogłoszeniodawcę są niezgodne z prawdą, lub do momentu zakończenia funkcjonowania działu ogłoszeniowego w Portalu.
  7. Jeżeli Ogłoszeniodawca usunie swoje ogłoszenie z Portalu, jego login oraz hasło dostępu oraz pozostałe dane kontaktowe zostaną również usunięte z Portalu.
  8. Ogłoszeniodawca może w każdym momencie usunąć swoje ogłoszenie samodzielnie lub wysyłając prośbę o usunięcie ogłoszenia pocztą elektroniczną na adres info@wkrakowie.pl, przy wykorzystaniu tego samego konta poczty elektronicznej, którego użyto podczas procesu dodawania ogłoszenia. Prośby o usunięcie ogłoszenia wysłane z innego konta nie będą rozpatrywane w tym trybie.
  9. Ogłoszeniodawca może modyfikować swoje aktywne ogłoszenie samodzielnie po zalogowaniu do panelu administracyjnego Portalu. W szczególnych przypadkach Portal może, na prośbę Ogłoszeniodawcy (wysłaną pocztą elektroniczną na adres info@wkrakowie.pl, przy wykorzystaniu tego samego konta poczty elektronicznej, którego użyto podczas procesu dodawania ogłoszenia) dokonać modyfikacji ogłoszenia. Prośby o modyfikację ogłoszenia wysłane z innego konta nie będą rozpatrywane w tym trybie.
  10. W przypadku, gdy Ogłoszeniodawca zapomni swojego hasła, może:
   1. Wysłać pocztą elektroniczną prośbę o nadanie nowego hasła, na adres info@wkrakowie.pl, przy wykorzystaniu tego samego konta poczty elektronicznej, którego użyto podczas procesu dodawania ogłoszenia. Prośby o nadanie nowego hasła wysłane z innego konta nie będą rozpatrywane w tym trybie.
   2. Skorzystać z formularza przypomnienia hasła, do którego odnośnik znajduje się na stronie logowania.
  11. Opisy zawarte w ogłoszeniach powinny mieć charakter informacyjny (dotyczący przedmiotu działalności Ogłoszeniodawcy), pozbawiony treści reklamowych, i nie mogą zawierać numerów telefonów, adresów, adresów stron www (poza adresem podanym w formularzu zgłoszeniowym) lub adresów poczty elektronicznej.
  12. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Portalowi przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia z Portalu.
  13. Modyfikacja i usuwanie ogłoszeń podstawowych są bezpłatne.
 2. Zasady dotyczące ogłoszeń standard i wyróżnionych (płatnych)

  1. Publikacja ogłoszeń płatnych dokonywana jest na podstawie podpisanego przez Ogłoszeniodawcę zamówienia, przesłanego w formie pisemnej na adres: Friscom s.c., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków lub faksem na numer 12 299 74 32 lub pocztą elektroniczną na adres info@wkrakowie.pl (skan dokumentu).
  2. Zasady publikacji ogłoszeń płatnych określone są w zamówieniu i w Regulaminie, który stanowi integralną część zamówienia.
  3. Ogłoszeniodawców umieszczających ogłoszenia płatne obowiązują zasady takie jak dla ogłoszeń bezpłatnych oraz określone w zamówieniu i przedstawione poniżej.
  4. Ogłoszenie standard (płatne) umożliwia:
   1. umieszczenie opisu na stronach „o firmie” i „oferta”,
   2. umieszczenie zdjęć na stronie „foto”,
   3. umieszczenie lokalizacji na mapie,
   4. umieszczenie danych teleadresowych na stronie „kontakt” zawierającej także formularz wysyłania zapytań.
  5. Ogłoszenie wyróżnione jest wyświetlane ponad ogłoszeniami podstawowymi i standard na liście firm lub pod listą kategorii.
  6. Opłaty za ogłoszenia wynoszą:
   Okres publikacji Ogłoszenie standard Ogłoszenie wyróżnione
   (lista firm)
   Ogłoszenie wyróżnione
   (lista kategorii)
   1 rok 29,00 zł netto
   (35,67 zł brutto)
   199,00 zł netto
   (244,77 zł brutto)
   399,00 zł netto
   (490,77 zł brutto)
  7. Ogłoszeniodawca nie może jednocześnie umieszczać tego samego ogłoszenia w wersji podstawowej i standard.
  8. Opłaty za ogłoszenia dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Friscom s.c., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, nr konta: 21 1140 2004 0000 3202 3008 3305, mBank S.A.
  9. Ogłoszenie płatne wyświetlane będzie po akceptacji Ogłoszenia przez Portal oraz po uiszczeniu opłaty.
 3. Zasady dotyczące ogłoszeń w dziele „Okazje wKrakowie” (płatnych)

  1. Ogłoszeniodawca zamieszcza ogłoszenie w dziale „Okazje wKrakowie” (płatne) poprzez wpisanie danych w znajdującym się w Portalu formularzu, zawierającym następujące pola:
   1. tytuł promocji
   2. nagłówek promocji
   3. treść promocji
   4. początek promocji
   5. koniec promocji
   6. zdjęcie główne
   7. dodaj więcej zdjęć – opcjonalnie
   8. pole „Pokaż na mapie” – opcjonalnie
   9. początek emisji ogłoszenia "Promocja"
   10. koniec emisji ogłoszenia "Promocja"
   11. osoba do kontaktu
   12. telefon
   13. e-mail
   14. nazwa firmy
   15. adres siedziby firmy
   16. NIP firmy
   17. adres korespondencyjny – opcjonalnie
   Dane z podpunktów k-q nie będą dostępne online i służą wyłącznie do rejestracji Ogłoszeniodawcy.
  2. Ogłoszenie w dziale „Okazje wKrakowie” (płatne) umożliwia:
   1. zamieszczenie informacji o aktualnej ofercie Ogłoszeniodawcy
   2. zamieszczenie zdjęć dotyczących prezentowanej oferty
  3. Ogłoszenie w dziale „Okazje wKrakowie” jest wyświetlane na liście okazji, pomiędzy artykułami po wyszukaniu frazy tematycznie związanej z ofertą Ogłoszeniodawcy oraz w dziale „Okazje wKrakowie” wyświetlanym z prawej strony portalu na każdej stronie działu redakcyjnego – opcjonalnie.
  4. Opłaty za ogłoszenia w dziale „Okazje wKrakowie” uzależnione są od aktualnie obowiązującego cennika. Cennik ogłoszeń dostępny jest w siedzibie Friscom s.c.
  5. Emisja ogłoszenia w dziale „Okazje wKrakowie” może być rozpoczęta najwcześniej w dniu następującym po dniu (z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy), w którym dodawane jest ogłoszenie.
  6. Opłaty za ogłoszenia w dziale „Okazje wKrakowie” dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Friscom s.c., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, nr konta: 21 1140 2004 0000 3202 3008 3305, mBank S.A.
  7. Każde ogłoszenie w dziale „Okazje wKrakowie” po wprowadzeniu do bazy danych Portalu podlega akceptacji przez Portal. Akceptacja polega na sprawdzeniu, czy ogłoszenie w dziale promocja nie narusza zasad Regulaminu i nie zawiera błędów formalnych. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Portal skontaktuje się z Ogłoszeniodawcą w celu zmiany treści ogłoszenia. Jeśli Ogłoszeniodawca nie zgodzi się na proponowaną przez Portal zmianę treści ogłoszenia w dziale „Okazje wKrakowie”, ogłoszenie to zostanie usunięte, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zapłacił Ogłoszeniodawca.
  8. Ogłoszenie w dziale „Okazje wKrakowie” wyświetlane będzie od momentu akceptacji
   ogłoszenia przez Portal i jego aktywacji, do dnia zadanego przez Ogłoszeniodawcę lub do momentu, gdy Ogłoszeniodawca zdecyduje o usunięciu ogłoszenia, albo do momentu stwierdzenia faktu, że dane publikowane przez Ogłoszeniodawcę są niezgodne z prawdą.
  9. Ogłoszeniodawca może w każdym momencie usunąć swoje ogłoszenie z działu „Okazje wKrakowie” wysyłając prośbę o usunięcie ogłoszenia pocztą elektroniczną na adres info@wkrakowie.pl, przy wykorzystaniu tego samego konta poczty elektronicznej, którego użyto podczas procesu dodawania ogłoszenia. Prośby o usunięcie ogłoszenia wysłane z innego konta nie będą rozpatrywane w tym trybie. Opłata za ogłoszenie w dziele „Okazje wKrakowie” nie podlega zwrotowi.
  10. Do momentu akceptacji przez Portal, ogłoszenie w dziale „Okazje wKrakowie” nie będzie wyświetlane w Portalu, pomimo że znajduje się w bazie ogłoszeń. Ogłoszeniodawca akceptuje prawo Portalu do zredagowania treści ogłoszenia w dziale „Okazje wKrakowie” administrator zastrzega sobie możliwość korekty językowej treści ogłoszenia zgodnie ze standardami redakcyjnymi oraz zrzeka się wnoszenia roszczeń z tytułu ewentualnych błędów lub pominięć w umieszczonym wpisie.
  11. Ogłoszenie w dziale „Okazje wKrakowie” wyświetlane będzie w terminie wskazanym przez Ogłoszeniodawcę podczas wypełniania formularza dodawania ogłoszenia w dziale „Okazje wKrakowie”, po akceptacji ogłoszenia przez Portal oraz po uiszczeniu opłaty.
  12. Portal może na prośbę Ogłoszeniodawcy (wysłaną pocztą elektroniczną na adres info@wkrakowie.pl, przy wykorzystaniu tego samego konta poczty elektronicznej, którego użyto podczas procesu dodawania ogłoszenia) dokonać modyfikacji ogłoszenia w dziale „Okazje wKrakowie”. Prośby o modyfikację ogłoszenia wysłane z innego konta nie będą rozpatrywane w tym trybie.
  13. Modyfikacja ogłoszenia w dziale „Okazje wKrakowie” jest bezpłatna.

Postanowienia końcowe

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
 2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Portalu.
 3. Friscom zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie i cenniku obowiązują od chwili ich opublikowania w Portalu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich przepisów prawa polskiego.

Polityka Friscom dotycząca cookies

Poniższa polityka dotycząca cookies obejmuje wszystkie strony internetowe oraz wersje stron na urządzenia mobilne tworzone przez Friscom: Dominium.pl, Dominium.tv, Biura.pl, wKrakowie.pl, Dom.krakow.pl i inne. Każdorazowe użycie słowa Serwis odnosi się do wszystkich wyżej wymienionych stron.
Używając stron Friscom wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie przez nas cookies musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki albo zaprzestać używania stron tworzonych przez Friscom.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, Friscom s.c. z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;
  4. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. dostosowania treści reklam emitowanych w Serwisie.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.